Regulamin korzystania z tras Adrenalina Park Biała Marianna oraz tras typu Singletrack Glacensis i dróg publicznych

1. Trasy Parku Adrenaliny Biała Marianna, Singletrack oraz drogi publiczne i ścieżki rowerowe przeznaczone są do turystycznego i rekreacyjnego użytkowania na nich hulajnóg.

2. Każdy dorosły użytkownik korzystający z hulajnóg na wyżej wymienionej trasie korzysta na własną odpowiedzialność. Za ewentualne wypadki zaistniałe podczas użytkowania odpowiedzialność ponoszą sami użytkownicy.

3. Osoby niepełnoletnie korzystać mogą z hulajnóg za zgodną i pod opieką opiekuna lub rodziców, którzy to ponoszą odpowiedzialność za ewentualne wypadki.

4. Podczas poruszania się trasami Singletrack Glacensis przebiegającymi po terenach należących do Lasów Państwowych należy bezwzględnie podporządkować się przepisom regulującym zasady gospodarki leśnej i korzystania z lasów i regulaminowi Singletrack Glacensis.

5. Korzystający z tras Singletrack Glacensis, dróg publicznych oraz tras w obrębie Parku Adrenaliny Białą Marianna winien brać pod uwagę wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy, w szczególności na warunki atmosferyczne, stan nawierzchni tras, występujące oblodzenia, ukształtowanie terenu, ruch pojazdów i pieszych. Należy bezwzględnie stosować się do znaków ostrzegawczych oraz zaleceń obsługi.

6. Trasy Parku Adrenaliny Białą Marianna i Singletrack Glacensis mają charakter crossowy (terenowy) i nie posiadają specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego należy zachować na nich szczególną ostrożność, zwłaszcza przy pierwszym przejeździe nieznanym odcinkiem.

7. Trasy są przeznaczone dla hulajnóg oraz rowerów górskich, a w przypadku dróg publicznych, również dla innych użytkowników w tym samochodów, motocykli pojazdów wolnobieżnych, prosimy o przestrzeganie następujących ustaleń:

  • a. jedź zgodnie ze swoimi umiejętnościami,
  • b. przed jazdą skontroluj stan techniczny hulajnogi,
  • c. śledź oznakowanie,
  • d. jedź zgodnie z wyznaczonym kierunkiem,
  • e. zatrzymuj się tylko w odpowiednich i widocznych miejscach,
  • d. nie jedź sam,
  • e. jadąc w grupie utrzymuj odpowiednio duże odległości, tak by móc w czas zareagować, i. używaj odpowiedniego ubioru i wyposażenia,
  • f. używaj kasku,
  • g. bądź ostrożny przejeżdżając po mokrej, niestabilnej nawierzchni, na skrzyżowaniach dróg
  • h. zwracaj uwagę na innych użytkowników tras.

10. Należy pamiętać, że na trasach mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy wypożyczającego jak np.: złomy, wywroty, osuwiska, złamane konary, piasek itp. Może też dojść do upadania drzew i ich konarów na trasy, szczególnie w trakcie wietrznej pogody i w okresie występowanie szadzi lodowej.

11. Poszczególne odcinki tras mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych, robót drogowych lub innych ważnych względów. Będą wówczas oznaczone tablicami: „Zakaz Wstępu” lub odpowiednimi znakami drogowymi.

12. Korzystający z tras typu Singletrack Glacensis, Parku Adrenaliny Biała Marianna oraz innych tras winni przestrzegać i dostosować się do oznakowania tras oraz przepisów : a) ustawy o lasach, b) ochrony przyrody, c) ochrony przeciwpożarowej, d) prawa o ruchu drogowym.

13. Wypożyczenie i użytkowanie hulajnogi jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu. Niniejszy regulamin zostanie umieszczony w widocznych miejscach w pobliżu tras.

Regulamin korzystania z tras